آپلود ویدئو | ورود | ثبت نام


فرادرس-

آموزش طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی - بخش دوازدهم


Embed گزارش تخلف

مشاهده 969

دریافت ویدئو: حجم کم کیفیت بالا
توسط فرادرس در 26 Apr 2016
توضیحات:

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/FVSFT118#


یکی از دروس مقطع کارشناسی کامپیوتر است که از پیش نیازهای آن آشنایی با دروس برنامه سازی، ساختمان داده ها، نظریه زبان و ماشین و … می باشد. در این درس نحوه طراحی و پیاده سازی انواع داده ها و دستورات و ساختمان داده ها را در چند زبان برنامه نویسی مطالعه کرده و امتیازها و معایب را مقایسه می کنیم. از این مطالب برای طراحی یک زبان جدید یا انتخاب یک زبان مناسب استفاده می شود.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
درس یکم: اصول طراحی زبان
دلایل مطالعه زبان های برنامه سازی
تاریخچه زبانهای برنامه سازی
دسته بندی زبان های برنامه سازی
معیارهای یک زبان خوب
قابلیت تعامد
نحو زبان (syntax)
پشتیبانی از انتزاع
کنترل نوع
مدل های زبان
استاندارد سازی زبان
معماری وان نویمن
انقیاد (Binding)
زمان های انقیاد
انقیاد در زمان اجرا
انقیاد در زمان ترجمه
انواع انقیاد
اهمیت زمانهای انقیاد
اعلان متغیرها
اعلان ضمنی
تفاوت اعلان و تعریف
اهداف اعلان
دسته بندی متغیرها ( Data Objects)
متغیر ایستا
متغیر پشته ای
متغیر پویا
کنترل نوع
کنترل نوع ایستا
کنترل نوع پویا
کنترل نوع قوی (strong typing)
مقداردهی اولیه
درس دوم: معماری ماشین- زمان های بایند (انقیاد)
درس سوم: ساختار نحوی زبان – مراحل ترجمه- گرامر
روش های پیاده سازی زبان های برنامه سازی
فرآیند کامپایل
توصیف نحو
عناصر نحوی زبان
لغت (Lexeme)
انواع گرامر
گرامر منظم
گرامر مستقل از متن
گرامر BNF
قانون بازگشتی
درخت های تجزیه (parse tree)
درس چهارم: انواع داده های اصلی
نوع داده
توصیفگر (descriptor) نوع داده
سطوح بررسی انواع داده ها
بررسی انواع داده اولیه
مشخصات انواع داده اولیه
امضای (signature) عملیات
انواع داده اسکالر
انواع داده عددی
نوع ممیز شناور
نمایش حافظه انواع داده حقیقی
نوع ممیز ثابت
نوع شمارشی (enumeration type)
نوع زیر بازه (subrange)
نوع بولی
نوع کاراکتری
رشته های کاراکتری
عملیات قابل انجام بر روی رشته ها
نوع داده اشاره گر
عملیات قابل انجام در مورد اشاره گرها
نمایش حافظه برای مقادیر اشاره گر
مشکلات اشاره گرها
نوع داده مرجع (refrence)
فایل ها
شیء داده (data object)
دسته بندی اشیای داده
طول عمر شیء داده
اسامی در زبان ها
ثوابت دارای نام
لیترال ها (Literals)
درس پنجم: بسته بندی
ساختمان داده
عملیات متداول در مورد ساختمان داده ها
عملیات انتخاب عنصر
اعلان ساختمان داده ها
کنترل نوع ساختمان داده
ساختمان داده آرایه
آرایه های یک بعدی (بردارها)
تابع دستیابی
توصیفگر زمان ترجمه برای بردار
آرایه های دو بعدی
ذخیره آرایه دو بعدی
عناصر آرایه
برش آرایه
آرایه های انجمنی
ساختمان (رکورد)
توصیفگر زمان ترجمه
فرمول دستیابی به عنصر i ام رکورد R
رکورد با طول متغیر
لیست ها
لیست ها در زبان LISP
مجموعه
بسته بندی (encapsulation)
انتزاع (abstraction)
انتزاع فرآیندی
نوع داده انتزاعی
مشخصات و پیاده سازی زیر برنامه
پیاده سازی تعریف و سابقه فعالیت زیر برنامه
مقدمات (prologue) و اختتامیه (epilogue)
هم ارزی نوع (type equivalence)
عملیات انتساب
درس ششم: شی گرایی
کلاس
تعریف کلاس در C++
تعریف یک کلاس برای صف
سازنده (constructor)
مخرب (destructor)
شی محلی و سراسری
انتساب اشیاء به یکدیگر
آرایه ای از کلاس
ارسال شیء به تابع
تابع با خروجی از نوع شیء
تابع دوست (friend function)
کلاس دوست
اعضای داده ای استاتیک
توابع عضو استاتیک
اعضای کلاس با ویژگی ثابت
اشاره گر به اشیاء
اشاره گر به تابع
دستیابی به عضو عمومی شیء از طریق اشاره گر
ارسال مرجع به اشیاء
اشاره گر this
دستورات new, delete
پیاده سازی پشته
وراثت
ارث بری public
ارث بری private
چند ریختی
پلی مورفیسم (چند شکلی)
انواع پلی مورفیسم
تابع مجازی
سربارگذاری عملگرها
قالب
درس هفتم: کنترل ترتیب اجرا
کنترل ترتیب در سطح عبارات
ترتیب ارزیابی عملگر
عبارات محاسباتی و سرریز
ترتیب ارزیابی عملوند
راه حل های مسئله ترتیب عملوندها
عملگر با بیش از یک کاربرد
عبارات رابطه ای
عبارات منطقی
ارزیابی مدار کوتاه
اثرات جانبی ناشی از استفاده از مدار کوتاه
ساختارهای کنترل ترتیب در سطح دستورات
دستورات انتخاب
ساختار انتخاب چند گانه
پیاده سازی ساختارهای انتخاب
ساختار جدول پرش
دستورات تکرار
نکات طراحی در مورد دستورات تکرار
حلقه هایی با کنترل منطقی
تکرار بر اساس ساختمان داده ها
تکرارگر (iterator)
پیاده سازی دستورات حلقه تکرار
نکاتی در مورد ساختار تکرار
دستورات انشعاب غیر شرطی
درس هشتم: حوزه ها و زیربرنامه ها
زیر برنامه
محیط ارجاع
رکورد فعالیت
بخش های محیط ارجاع زیر برنامه
قوانین حوزه زبان
حوزه پویا و ایستا
مشکلات حوزه پویا
محیط های
ارجاع محلی
متغیرهای محلی
پیاده سازی محیط ارجاع محلی
تخصیص و ارجاع به متغیرهای قابل حذف شدن
پارامترها
پارامترهای مجازی و واقعی
تناظر بین پارامترها
روش های
ارسال پارامتر
روش های ارسال پارامتر
ارسال با مقدار
ارسال با نتیجه
ارسال با مقدار و نتیجه
پیاده سازی
ارسال با ارجاع (call by refrence)
انتقال پارامتر
ارسال با نام
Call by Name آنومالی در
آرایه های چند بعدی به عنوان پارامتر
زیر برنامه های همنام
زیربرنامه ها به عنوان پارامتر زیربرنامه
همروال (coroutine)
دنباله اجرای همروال ها با حلقه
درس نهم: پیاده سازی زیر برنامه
پیاده سازی زیر برنامه های ساده
رکورد فعالیت و کد زیربرنامه های ساده
پیاده سازی زیر برنامه شامل متغیر پویای پشته ای
رکورد فعالیت تابع sub
محتویات پشته
زنجیر پویا (dynamic chain)
پیاده سازی زیر برنامه های بازگشتی
محتویات پشته در موقعیت ۱ تابع factorial
محتویات پشته در موقعیت ۲ تابع factorial
پیاده سازی زیر برنامه های تودرتو
زنجیر ایستا(static chain)
نمایشگرDisplay
بلوک ها
پیاده سازی حوزه پویا
دستیابی عمیق
دستیابی سطحی
درس دهم: مدیریت حافظه
دیدگاه های بررسی مدیریت حافظه
روش های مدیریت حافظه
ارجاع معلق
روش های حل مسئله ارجاع معلق
روش های اصلی جمع آوری حافظه مازادمدرس: مهندس فرشید شیر افکن

کلمات کلیدی:
Ada، Modula-2, bind, object orinted, Occam, scop, آزمایش, انتزاع, انتزاع داده ها, انقیاد, انواع ساختمان داده ها, بایند, پنهان سازی اطلاعات, پیاده سازی, پیاده سازی زبان, تعیین خواسته ها, حوزه, روش های طراحی, زبان های برنامه سازی, زیر برنامه ها, ساختار داده, ساختارهای کنترلی, سیستم های بی درنگ, طراحی زبان, فعالیت های طراحی, کامپایلر جداگانه, مدیریت طراحی, نمونه سازی, واسط کاربر،دانلود فرادرس آموزشی رایگان,دانلود فیلم آموزشی رایگان,دانلود جزوه تصویری آموزشی,دانلود کتاب تصویری آموزشی,آموزش غیر حضوری و الکترونیکی,دوره آموزشی تخصصی

لغات کلیدی:

Ada, Modula-2, bind, object, orinted, Occam, scop, آزمایش, انتزاع, انتزاع, داده, ها, انقیاد, انواع, ساختمان, داده, ها, بایند, پنهان, سازی, اطلاعات, پیاده, سازی, پیاده, سازی, زبان, تعیین, خواسته, ها, حوزه, روش, های, طراحی, زبان, های, برنامه, سازی, زیر, برنامه, ها, ساختار, داده, ساختارهای, کنترلی, سیستم, های, بی, درنگ, طراحی, زبان, فعالیت, های, طراحی, کامپایلر, جداگانه, مدیریت, طراحی, نمونه, سازی, واسط, کاربر, دانلود, فرادرس, آموزشی, رایگان, دانلود, فیلم, آموزشی, رایگان, دانلود, جزوه, تصویری, آموزشی, دانلود, کتاب, تصویری, آموزشی, آموزش, غیر, حضوری, و, الکترونیکی, دوره, آموزشی, تخصصی


comments powered by Disqus

درباره ما | تماس با ما | قوانین تخته سفید