آپلود ویدئو | ورود | ثبت نام


ایران متلب-

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ


Embed گزارش تخلف

مشاهده 428

دریافت ویدئو: حجم کم کیفیت بالا
توسط ایران متلب در 26 Feb 2017
توضیحات:

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي وﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮ ﺑﺮاي اﯾﺮان ------------دانلود متن کامل پایان نامه در https://goo.gl/Hi3SUa

لغات کلیدی:

آزﻣــﻮن آﻣــﺎره ﺟــﺎرﮐﻮ-ﺑــﺮا, آزﻣﻮن F ﻟﯿﻤﺮ, آزﻣﻮن ﻓﺮض ﺿﺮاﯾﺐ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ, آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداري رﮔﺮﺳﯿﻮن, آزﻣﻮن ﻫﺎﺳﻤﻦ, دادﮔﺎن ﭘﺎﻧﻞ, رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي, ﺷﺎﺧﺺ رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮي, ﺿــﺮﯾ...


comments powered by Disqus

درباره ما | تماس با ما | قوانین تخته سفید